TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: EverTech Oy (2467481-9), myöhemmin Evertech
Osoite: Laajalahdentie 23, 00330 HELSINKI
Sähköposti: palvelu@evertech.fi
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Evertechin kulloinkin noudattama
tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Tietoturvapäällikkö Mika Neva, EverTech Oy
Yhteystiedot: mika.neva@evertech.fi

3. Rekisterin nimi

Evertechin henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja
sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn

oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen,
yhteydenpito ja esimerkiksi uutiskirjeiden ja webinaarikutsujen lähettäminen sekä
erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään,
markkinointiin ja myyntiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu
etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten
internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista
vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
työnantajayritystä koskevat tiedot
tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja
klikkaustiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa
ja velvoittamissa rajoissa.
Evertech voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja
esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Evertech varmistaa tietojen
lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia
tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet
osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Evertechin toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Tiedot säilytetään Suomessa. Tietoja ei missään olosuhteissa siirretä Euroopan
unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

 

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen
täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita
poistetaan säännöllisesti.
 
9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää
tarkastuspyyntö palvelu@evertech.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee
esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa
rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse,
jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.
Oikeus tiedon korjaamiseen
Evertech huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä
henkilötietojen laadusta. Evertech oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai
tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Evertech rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity
esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan
ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden
käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus
vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen palvelu@evertech.fi.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle
viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet
Evertech käyttää verkkosivustollaan evästeitä.
Lisätietoa evästeiden käytöstä: Evästekäytännöt

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
Evertech voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin
tietoihin. Evertech suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä
tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä
muutoksista.